Hakkımızda

KVKKİşe Alım Süreci Aydınlatma Metni

İşe Alım Süreci Kapsamında Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Recordati”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, işe alım süreçleri kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Recordati, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK ve ilgili mevzuata uygun surette gerçekleştirilmektedir. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

• http://www.recordati.com.tr/form.asp adresli iş başvurusu yapabildiğiniz internet sitemiz başta olmak üzere İnternet sitelerimizin (“İnternet Siteleri”) var olan veya ileride yürürlüğe alınacak iş başvurusu sayfaları gibi çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan sayfalar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
• İnsan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri, iş başvuruları ve istihdam için profesyonel olarak aracılık eden sair şirket ve şahıs üzerinden yahut profesyonel işi bu olmayıp sizlere referans olan sair kurum, kuruluş ve şahıslar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Recordati adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
• Recordati’nin hizmet aldığı yahut iş birliği yaptığı insan kaynakları firmaları, grup şirketleri (Recordati’nin pay sahibi olan şirketler ve bu şirketlerin pay sahibi olduğu diğer şirketleri kapsamaktadır ve işbu metinde kısaca “Grup Şirketleri” olarak anılacaktır), iş ortakları gibi üçüncü kişilerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz

Örnek vermek amacıyla: işe başvuru, iş görüşmesi, işe alım ve iş akdi süresince Şirketimizle yahut Şirketimiz adına veri toplayan üçüncü kişilerle paylaştığınız ad, soyad, adres, telefon, kimlik bilgileri, fotoğraf, önceki çalışılan işler, öğrenim durumu, CV, geçim durumu, karakter analizi, sağlık verileri, sabıka kaydı, sağlık raporları, aile fertlerine ait iletişim bilgileri gibi bize sizin sağladığınız Kişisel Veriler, sair site ve sistemler üzerinden toplanan analizler gibi otomatik yollarla toplanan Kişisel Veriler ve insan kaynakları alanında destek alınan firmalardan aday çalışan hakkında edinilen bilgiler veya önceki işyerinden talep olunan referans mektupları gibi diğer kaynaklardan elde edilen size ait Kişisel Veriler.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği
Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu Çerkezköy Ticaret Sicili nezdinde 6094 sicil numarası ile kayıtlı, 0313042667200015 Mersis numaralı, şirket merkezi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:36 Kapaklı, Tekirdağ adresinde bulunan Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

(a) KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında; kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla, bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi açık rızanız olmaksızın da işleyebilmekteyiz. Ayrıca alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir (Linkedin, Kariyer.net üzerinden alenileştirdiğiniz kişisel veriler).

(b) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:
(i) Kişisel sağlık verilerine yönelik mevzuatta kanunen işlemenin istisna sayılmadığı ve rızanın zorunlu kılındığı düzenlemeler var olduğu müddetçe (bu düzenlemelere rağmen Şirket açık rızanın geri alınmasına karşın kanunen bu Kişisel Verileri işleme hakkını saklı tutar) çalışanın iş görüşmesi süresinde potansiyel istihdam ilişkisinin gereklilikleri ve sair amaçlarla Özel Nitelikli Veri olan kişisel sağlık verilerinin Şirket tarafından işlenmesi.
(ii) Şirket’in insan kaynaklarının yahut bu alanda destek aldığı üçüncü kişiler ve sair kuruluşlar tarafından yapılan çalışan karakter analiz testleri, anketler, sabıka ve sair güvenlik raporları ve bunlar içerisinde yer alan Kişisel Verilerin Şirket tarafından işlenmesi.
(iii) CV’nizin (CV’de yer alan fotoğraf da dahil), görüşme notlarının ve bu kapsamda çalışan adaylığı süresince toplanan Kişisel Verilerinizin, istihdam edilmediğiniz durumda ilerleyen süreçlerde referans olması, sonraki iş imkânlarından haberdar edilmeniz ve size ait geçmişe sari kayıtlara başvurulabilmesi amacı ile 10 yıl süre ile saklanması (başvurunuzun kabul edilmesi halinde zaten bu Kişisel Veriler özlük dosyası kapsamında iş akdiniz süresince ve iş akdinizin sona ermesinden itibaren 15 yıl süre ile tutulur).
(iv) Kanuni zorunluluklar dışında da adaylığınız süresince toplanan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla da işlenmesi.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Recordati ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. İstihdam edilmeniz halinde bu süre adaylık sürecindeki Kişisel Verileriniz iş akdinizin sona erdiği süreyi takip eden 15 yıl süresince saklanır. İstihdam edilmemeniz halinde açık rızanız alınması halinde işlenecek süre çalışan adayı olduğunuz yılı takip eden 10 yıldır. İlgili süreler sonunda çalışan adaylığı sürecinde toplanan Kişisel Verileriniz silinir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Recordati, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde yurtiçi ve yurtdışında mukim Grup Şirketleri ve üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel verileriniz:

(a) Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, İtalya, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan insan kaynakları, hukuk danışmanlığı, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;
(b) Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, İtalya, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında insan kaynakları, hukuk danışmanlığı depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortaklarına açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Recordati’ye başvurarak; (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (iv) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (v) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, (vi) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Recordati, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Recordati tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Recordati tarafından talep edilebilir.

Posta adresi : –Maslak Mahallesi Sümer Sokak Maslak Office Building No:4 Kat:5-6 Maslak Sarıyer İstanbul

E-posta adresi: recordati@hs03.kep.trYukarıda Aydınlatma Metni Madde 4 (b) (=KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rıza gerektiren işlemeler) ve Madde 6 (b) (=KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızı gerektiren aktarımlar) kapsamında belirtilen ve açık rızama tabi işlemelerin (aktarımlar da dahil) her birine işbu imzam ile şimdiye kadar işlenmekte olan ve bundan sonra işlenecek Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsayacak şekilde açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Aday Çalışan Ad-Soyadı:
T.C. Kimlik:

İmza

©2022 Recordati - Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. - Tüm hakları saklıdır.